من خیلی متاسفم برای تلویزیونی هاومطبوعاتی هاکه انقدرنسبت به ورزش بانوان بی توجه اند.بااندکی دقت به برنامه های تلویزیونی ومطالب ورزشی روزنامه هامی توان دریافت که چه ظلم بزرگی به ورزش بانوان می شود.مثلا سهم بانوان ورزشی ماازبرنامه های ورزشی شبکه ی 3فقطاخبارورزشی بانوان است که ان هم زیر3دقیقه ویا سهم بانوان ازروزنامه ی خبرورزشی امروزهیچ بودوبس.

پس بانوان ماباچه انگیزه ای به راه خودادامه دهند؟بیشتراوقات که ازمسابقات برون مرزی خبری نیست.درداخل هم به ان ها بی مهری می شود.گناه بانوان ورزشی ماچیست؟

بانوان ورزشی مایک برنامه تلویزیونی یاحتی روزنامه ی ورزشی ندارندتابتوانندمشکلات خودشان،پیشرفت هایشان وموفقیت هایشان رابه گوش دیگران برسانند.این درحالی است که فوتبال ماکه هرروزهم تنزل می کند،صاحب چندین برنامه تلویزیونی ومطبوعات است.اگربه همین منوال پیش برویم دیگربانوی ورزشکارنخواهیم داشت

نوشته شده در تاریخ یکشنبه 26 اردیبهشت 1389    | توسط: حسین طوبی    |    |
نظرات()