اگردقت کرده باشیداخیرامبالغ قراردادبازیکنان فوتبال مابه صورت قابل توجهی افزایش پیداکرده است ومبالغ هنگفتی نصیب بازیکنان ما می شود.اما نکته ی قابل تامل این است که

football

ایابازیکنان مابه اندازه ی مبلغی که دریافت می کنندمی توانندفوتبال بازی کنند؟بانگاهی به سطح کیفی عملکردبازیکنان فوتبال کشورمان ومقایسه ی انان بابازیکنان سطح اسیا وجهان،جواب اکثرما منفی است.شایدافزایش مبلغ قراردادهاراراهی دانسته اندبرای نزدیک شدن فوتبال ما به سطح جهانی درحالی که دادن مبلغ هنگفت به بازیکنانی که درحدان مبلغ نیستند،باعث پیدایش غرورکاذب دران ها شده وباداشتن پول دیگرخودشان رادرزمین بازی برای بردبه زحمت نیاندازندودرنتیجه به جای پیشرفت درفوتبال شاهدتنزل ان باشیم.متاسفانه بعضی تیم های صنعتی هم نقش زیادی درافزایش مبالغ دریافتی بازیکنان فوتبال داشته اندوخوداین امرباعث اسیب دیدن تیم های دیگردرجذب بازیکنان شده است.کم کم تیم ها دوباره بایدشروع به جذب بازیکنان برای فصل اینده بکنندومطمئنا بازیکنان مبالغی رابرای بازی درتیم ها پیشنهادخواهنددادکه سرسام اوراست.

درکل این رامی خواهم بگویم که گاهی بازیکنان مادرحدمبلغی که برای بازی دریافت می کنند نیستند.

نوشته شده در تاریخ جمعه 24 اردیبهشت 1389    | توسط: حسین طوبی    |    |
نظرات()