تبلیغات
ورزش ما - منابع مقطع ارشدکنکورتربیت بدنی وعلوم ورزشی

به نام خدا

منابع كارشناسی ارشد تربیت بدنی ( منابع آزمون كارشناسی ارشد )

كتابها و منابع ذكر شده با توجه به سرفصل امتحانات برگزار شده در دوره های گذشته و تجربه های دانشجوی

شركت كننده و دانشجویان ارشد و نظر اساتید محترم است.

منابع جهت آمادگی و پاسخگویی به سوالات فیزیولوژی و تغذیه ورزشی

- اصول بنیادی فیزیولوژی ورزشی 1و 2 / دكتر گایینی دكتر دبیدی روشن

- فیزیولوژی ورزشی 1و 2 / كاستیل / 5 استاد

- فیزیولوژی ورزشی 1و 2 / دكتر خالدان

- فیزیولوژی ورزشی ( 1) انرزی و تغذیه / دكتر خالدان

- راهبردهای تغذیه ای در فعالیتهای ورزشی و كنترل وزن / دكتر گایینی

- مبانی تغذیه ورزشی / محبی فرامرزی

منابع جهت آمادگی و پاسخگویی به سوالات منابع سی و بیومكانیك

- مقدمات بیومكانیك ورزشی / دكتر حیدر صادقی

- بیومكانیك فنون ورزشی / دكتر نمازی زاده

- حركت شناسی / دكتر تندنویس

- اصول حركت شناسی ساختاری / دكتر دبیدی روشن

منابع جهت آمادگی و پاسخگویی به سوالات رشد و تكامل یادگیری حركتی

- یادگیری حركتی از اصول تا اجرا / اشمیت / دكتر نمازی زاده دكتر واعظ موسوی

- یادگیری و كنترل حركتی / اشمیت و تیموتی لی / دكتر حمایت طلب و قاسمی / 2 جلدی

- مفاهیم و كاربرد یادگیری حركتی / مگیل / دكتر واعظ موسوی دكتر شجاعی

- رشد و تكامل حركتی / هی وود/ دكتر نمازی زاده دكتر اصلانخانی

- رشد حركتی / معصومه شجاعی

 

- مبانی و كاربرد یادگیری حركتی/ ویرایش جدید / دكتر رحمانی نیا

- اكتساب و اجرای مهارتهای ورزشی / مك موریس / دكتر حمایت طلب قاسمی

منابع جهت آمادگی و پاسخگویی به سوالات آمار، سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی

- سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی و علوم ورزشی / دكتر محمود شیخ و همكاران

- سنجش و ارزشیابی در تربیت بدنی / دكتر هادوی

منابع جهت آمادگی و پاسخگویی به سوالات زبان تخصصی تربیت بدنی

- فرهنگ توصیفی فیزیولوژی ورزش / دكتر خسرو ابراهیم

- فرهنگ انگلیسی انگلیسی آكسفورد ورزشی و تربیت بدنی / میچل كنت

- زبان تخصصی تربیت بدنی / ژاله معماری

- مجموعه متون تخصصی انگلیسی تربیت بدنی / دكتر طهماسبی فرزانه حاتمی / دو نوع 100 متن و 200 متن

- فرهنگ واژه ها و اصطلاحات مدیریت در تربیت بدنی و علوم ورزشی دكتر كوزه چیان

- فرهنگ تربیت بدنی و علوم ورزشی / انگلیسی فارسی / دكترخواجوی-

                 انگلیسی برای دانشجویان تربیت بدنی / دكتر خسروابراهیم

- متون تخصصی تربیت بدنی / شهبازی علیدوست

 

-منابع جهت آمادگی و پاسخگویی به سوالات حركت اصلاحی و آسیب شناسی

- راهنمای پیشگیری و درمان آسیبهای ورزشی / دكتر علیزاده دكتر دانشمندی دكتر قره خانلو

- آسیب شناسی ورزشی / ویرایش جدید (اضافات 6 فصل) / حمید خداداد

- حركات اصلاحی / دكتر علیزاده دكتر دانشمندی دكتر قره خانلو

منابع جهت آمادگی و پاسخگویی به سوالات مدیریت ورزشی

مدیریت و طرز اجرای مسابقات ورزشی / دكتر حمیدی

مدیریت سازمانهای ورزشی / دكتر حمیدی

منبع:www.sportscholars.ir